മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

shift Edit
    അകറ്റുക, മാറ്റുക


shift Edit
Verb
    make a shift in or exchange of


shift Edit
Verb
    change place or direction
eg: Shift one's position


shift Edit
Verb
    move around


shift Edit
Verb
    move very slightly
eg: He shifted in his seat


shift Edit
Verb
    move from one setting or context to another
eg: shift the emphasis


shift Edit
Verb
    move from one setting or context to another
eg: shift one's attention


shift Edit
Verb
    change in quality
eg: His tone shifted


shift Edit
Verb
    move and exchange for another
eg: shift the date for our class reunion


shift Edit
Verb
    move sideways or in an unsteady way


shift Edit
Verb
    move abruptly


shift Edit
Verb
    use a shift key on a keyboard
eg: She could not shift so all her letters are written in lower case


shift Edit
Verb
    change phonetically as part of a systematic historical change
eg: Grimm showed how the consonants shifted


shift Edit
Verb
    change gears
eg: you have to shift when you go down a steep hill


shift Edit
Verb
    lay aside, abandon, or leave for another


shift Edit
Noun
    an event in which something is displaced without rotation


shift Edit
Noun
    a qualitative change


shift Edit
Noun
    the time period during which you are at work


shift Edit
Noun
    the act of changing one thing or position for another


shift Edit
Noun
    the act of moving from one place to another


shift Edit
Noun
    (geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other


shift Edit
Noun
    a crew of workers who work for a specific period of time


shift Edit
Noun
    the key on the typewriter keyboard that shifts from lower-case letters to upper-case letters


shift Edit
Noun
    a woman's sleeveless undergarment


shift Edit
Noun
    a loose-fitting dress hanging straight from the shoulders without a waist


Entries from Olam Open Database

Shift()::
    സ്ഥാനം മാറ്റുക,
    മാറ്റിവയ്ക്കുക,
    ഗീയര്‍മാറ്റുക,
    എടുത്തുമാറ്റുകമാറ്റം,
    വ്യതിയാനം,
    താല്‍ക്കാലികോപാധി,
    മാറുപാട്,
    വസ്‌ത്രംമാറല്‍,
    സ്ഥലം മാറ്റല്‍,
    ഷിഫ്‌റ്റ്‌,
Shift(noun)::
    പരിവര്‍ത്തനം,
    നിശ്ചിതസമയം,
    മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപായം,
    മാറ്റല്‍,
    മാറ്റം,
    മറുതുണി,
    കപടം,
    സ്‌ത്രീകളുടെ ഉള്ളുടുപ്പ്‌,
    നിര്‍വ്വാഹം,
    മാറിമാറി പണിയെടുക്കല്‍,
    ഊഴം,
Shift(verb)::
    സ്ഥലം മാറ്റുക,
    സ്ഥാനചലനം വരുത്തുക,
    അകറ്റുക,
    സ്ഥലം മാറുക,
    ഗതിമാറ്റുക,
    നിര്‍വഹിക്കുക,
    മാറ്റുക,
    സ്ഥാനം മാറുക,
    പകരം വയ്‌ക്കുക,
    ഒപ്പിക്കുക,
    അന്യഥാ ഭവിക്കുക,
    ചരിയുക,
    കൗശലം പ്രവര്‍ത്തിക്കുക,
    താമസ്ഥലം മാറ്റുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ astern, disincline, മണപ്പുര, അനര്‍ത്ഥം, പ്രബാധക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean