മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

radiology Edit
    എക്സ് രശ്മികളെക്കുറിച്ചും അവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം


radiology Edit
Noun
    the branch of medical science dealing with the medical use of X-rays or other penetrating radiation


radiology Edit
Noun
    (radiology) examination of the inner structure of opaque objects using X rays or other penetrating radiation


Entries from Olam Open Database

Radiology(noun)::
    കിരണവിജ്ഞാനം,
    വികിരണചികിത്സാവിജ്ഞാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cathode, masquerade, noxious, അരിയാറ്, ആഡി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean