മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sherry Edit
    സ്പെയിന്‍ ദേശത്തെ വീഞ്ഞ്


sherry Edit
Noun
    dry to sweet amber wine from the Jerez region of southern Spain or similar wines produced elsewhere; usually drunk as an aperitif


Entries from Olam Open Database

Sherry()::
    സ്‌പെയിന്‍ ദേശത്തെ വീഞ്ഞ്‌,
Sherry(noun)::
    സ്‌പെയിനിലെ വീഞ്ഞ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ congregation, അച്ചിട്ട, പ്രസൃത്വര, വെണ്‍തല, അന്തര്‍വലയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean