മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

engorge Edit
    ആര്‍ത്തിയോടെ വാരിത്തിനനുക, വീഴുങ്ങുക


engorge Edit
Verb
    overeat or eat immodestly; make a pig of oneself


Entries from Olam Open Database

Engorge(verb)::
    ആര്‍ത്തിയോടെ വാരിത്തിന്നുക,
    മുഴുവന്‍ മനഃപാഠമാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blood poisoning, ഇപ്പഴ്, പ്രീതിദത്തം, വീഞ്ഞപ്പെട്ടി, ആഹരിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean