മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vacation Edit
noun
    അനധ്യയനകാലം, ഒഴിയല്‍, ഇടവേള


vacation Edit
noun
    അവധിക്കാലം, വിശ്രാന്തിദിനം, ഒഴിവുസമയം, വിശ്രമകാലം
    leisure time away from work devoted to rest or pleasure
eg: we get two weeks of vacation every summer


vacation Edit
Noun
    the act of making something legally void


vacation Edit
Verb
    spend or take a vacation


Entries from Olam Open Database

Vacation(noun)::
    കോടതികളിലും അവധിക്കാലം,
    അവധിക്കാലം,
    ഒഴിയല്‍,
    കോടതിയൊഴിവ്‌,
    അനധ്യയനകാലം,
    വിശ്രമകാലം,
    അവധിദിവസം,
    ഒഴിവുസമയം,
    ഇടവേള,
    വിശ്രാന്തിദിനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cross purpose, hades, പ്രേതപൂരം, മിഹിരന്‍, മഹത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean