മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sewage Edit
    അഴുക്കുവെള്ളം, മലിനജലം


sewage Edit
Noun
    waste matter carried away in sewers or drains


Entries from Olam Open Database

Sewage(noun)::
    അഴുക്കുവെള്ളം,
    മലിനജലം,
    ഓടയിലൂടെ ഒഴുകുനന മലിനവസ്‌തുക്കള്‍,
    അഴുക്കുജലം,
    ഓടവെള്ളം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രാണധാരകം, മുറപ്പാട്, മകരാകരം, അച്ചാരം, അഴലുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean