മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

satire Edit
    ആക്ഷേപഹാസ്യം, ആക്ഷേപഹാസ്യപ്രധാനമായ


satire Edit
Noun
    witty language used to convey insults or scorn
eg: Satire is a sort of glass, wherein beholders do generally discover everybody's face but their own


Entries from Olam Open Database

Satire()::
    ആക്ഷേപഹാസ്യപ്രധാനമായ പദ്യകൃതിയോ ഗദ്യകൃതിയോ,
    നിന്ദാസ്തുതി,
    പരിഹാസം,
    ആക്ഷേപം,
Satire(noun)::
    ആക്ഷേപഹാസ്യം,
    കുത്തുവാക്ക്‌,
    വിപരീതാര്‍ത്ഥപ്രയോഗം,
    പ്രഹസനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alphanumeric, put, അസ്തമിക്കുക, അദ്രിതനയ, അന്തര്‍വ്വസ്ത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean