മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

duet Edit
    യുഗ്മഗാനം, രണ്ടു പേര്‍കൂടി പാടുന്ന പാട്ട്


duet Edit
Noun
    two items of the same kind


duet Edit
Noun
    two performers or singers who perform together


duet Edit
Noun
    a pair who associate with one another


duet Edit
Noun
    a musical composition for two performers


duet Edit
Noun
    (ballet) a dance for two people (usually a ballerina and a danseur noble)


Entries from Olam Open Database

Duet(noun)::
    രണ്ടുപകരണങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതക്കച്ചേരി,
    ഇണ,
    ജോടി,
    യുഗ്മഗാനം,
    രണ്ടുപേര്‍കൂടി പാടുന്ന പാട്ട്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antibody, അന്യതോവാതം, അന്തരിക്ഷം, കുഴമ്പ്, ശിശ്നം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean