മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sardonyx Edit
noun
    ഗോമേദകം


sardonyx Edit
Noun
    an onyx characterized by parallel layers of sard and a different colored mineral


Entries from Olam Open Database

Sardonyx(noun)::
    ഗോമേദകം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംശുമുത്ത്, ആറ്റവട്ട്, പ്രസംഗത, ധിഷ്ണന്‍, രുണ്ഠനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean