മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sanctuary Edit
    അഭയസ്ഥാനം, ആശ്രയസ്ഥാനം


sanctuary Edit
    പരിശുദ്ധസ്ഥലം, ദൈവാലയം


sanctuary Edit
Noun
    a consecrated place where sacred objects are kept


sanctuary Edit
Noun
    a shelter from danger or hardship


sanctuary Edit
Noun
    area around the altar of a church for the clergy and choir; often enclosed by a lattice or railing


Entries from Olam Open Database

Sanctuary(noun)::
    അഭയസ്ഥാനം,
    ആശ്രയസ്ഥാനം,
    വന്യമൃഗ സംരക്ഷണകേന്ദ്രം,
    വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും വിഹാരസങ്കേതം,
    ദൈവാലയം,
    പരിശുദ്ധ സ്ഥലം,
    ശ്രീകോവില്‍ പുണ്യഭൂമി,
    ദേവാലയം,
    ഗര്‍ഭഗൃഹം,
    ശ്രീകോവില്‍,
    പ്രശാന്തമായ സ്ഥലം,
    ജീവിസങ്കേതം,
    പരിശുദ്ധസ്ഥലം,
    ശ്രീകോവില്‍,
    ബന്ധനം,
    പവിത്രസ്ഥാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ damsel, the holy city, ആശ്വിനേയര്‍, മദവാരി, കണപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean