മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sanctuary Edit
    അഭയസ്ഥാനം, ആശ്രയസ്ഥാനം


sanctuary Edit
    പരിശുദ്ധസ്ഥലം, ദൈവാലയം


sanctuary Edit
Noun
    a consecrated place where sacred objects are kept


sanctuary Edit
Noun
    a shelter from danger or hardship


sanctuary Edit
Noun
    area around the altar of a church for the clergy and choir; often enclosed by a lattice or railing


Entries from Olam Open Database

Sanctuary(noun)::
    അഭയസ്ഥാനം,
    ആശ്രയസ്ഥാനം,
    വന്യമൃഗ സംരക്ഷണകേന്ദ്രം,
    വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും വിഹാരസങ്കേതം,
    ദൈവാലയം,
    പരിശുദ്ധ സ്ഥലം,
    ശ്രീകോവില്‍ പുണ്യഭൂമി,
    ദേവാലയം,
    ഗര്‍ഭഗൃഹം,
    ശ്രീകോവില്‍,
    പ്രശാന്തമായ സ്ഥലം,
    ജീവിസങ്കേതം,
    പരിശുദ്ധസ്ഥലം,
    ശ്രീകോവില്‍,
    ബന്ധനം,
    പവിത്രസ്ഥാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ restaurant, അണുങ്ങ്, ആശ്രയീഭൂത, വൈഫല്യം, മേഘധനുസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean