മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

track Edit
    കാല്‍ച്ചുവട്, ചരണപഥം


track Edit
Noun
    a line or route along which something travels or moves
eg: the track of an animal


track Edit
Noun
    evidence pointing to a possible solution


track Edit
Noun
    a pair of parallel rails providing a runway for wheels


track Edit
Noun
    a course over which races are run


track Edit
Noun
    a distinct selection of music from a recording or a compact disc
eg: the title track of the album


track Edit
Noun
    an endless metal belt on which tracked vehicles move over the ground


track Edit
Noun
    (computer science) one of the circular magnetic paths on a magnetic disk that serve as a guide for writing and reading data


track Edit
Noun
    a groove on a phonograph recording


track Edit
Noun
    a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the railway along which railroad cars or other vehicles can roll


track Edit
Noun
    any road or path affording passage especially a rough one


track Edit
Noun
    the act of participating in an athletic competition involving running on a track


track Edit
Verb
    carry on the feet and deposit
eg: track mud into the house


track Edit
Verb
    observe or plot the moving path of something
eg: track a missile


track Edit
Verb
    go after with the intent to catch


track Edit
Verb
    travel across or pass over


track Edit
Verb
    make tracks upon


Entries from Olam Open Database

Track()::
    ചരണപഥം,
    കാല്പാട്,
    മാര്‍ഗ്ഗം,
    കുതിരപ്പന്തയപംക്തി,
Track(noun)::
    അടയാളം,
    കാസറ്റിലെ ഓരോ പാട്ടിനും പൊതുവേ പറയുന്നത്‌,
    പാട്‌,
    ട്രാക്ക്‌,
    ഓട്ടക്കളം,
    ഗ്രാമഫോണ്‍ റെക്കോര്‍ഡിലെ ഭാഗം,
    പാത,
    വഴി,
    കാല്‍ച്ചുവട്‌,
    പോക്ക്‌,
    തീവണ്ടിപ്പാത,
    കുറിപ്പ്‌,
    അങ്കം,
    ഗതി,
    പന്തയക്കളം,
    കാലടിപ്പാത,
    ചിഹ്നം,
Track(verb)::
    പിന്തുടരുക,
    അന്വേഷിക്കുക,
    പിന്തുടര്‍ന്നു ചെല്ലുക,
    ഫിലിം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്‌ ക്യാമറയോടൊപ്പം ചലിക്കുക,
    ചുവടു പിടിച്ചു പോകുക,
    അനുഗമിക്കുക,
    അനുസരിക്കുക,
    കാല്‍പാടു നോക്കി പിന്തുടരുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brotherhood, അരിക്കാരന്‍, വരിക്കാര്‍, മഠിക, പൊറുപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean