മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sally Edit
    ചാടിവീഴല്‍, പാച്ചില്‍


sally Edit
Noun
    witty remark


sally Edit
Noun
    a military action in which besieged troops burst forth from their position


sally Edit
Noun
    a venture off the beaten path
eg: a sally into the wide world beyond his home


sally Edit
Verb
    set out in a sudden, energetic or violent manner


Entries from Olam Open Database

Sally()::
    പാച്ചില്‍,
    ചാടിവീഴല്‍,
Sally(noun)::
    സേനയുടെ ചാടിവീണുള്ള ആക്രമണം,
    ചാട്ടം,
    മുന്നേറ്റം,
    ബുദ്ധിവിലാസം,
    പോക്ക്‌,
    നിഷ്‌ക്രമണം,
    വിനോദവിഹാരം,
    വിഭ്രമം,
    നര്‍മ്മോക്തി,
    വഴിവിട്ട നടത്തം,
    ഉത്‌പതനം,
Sally(verb)::
    യാത്ര പുറപ്പെടുക,
    ഉല്ലസിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cashew, ornate, procreant, അവനേജനം, ആസ്യലോമ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean