മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

running Edit
    ഓടുന്ന, ഒഴുകുന്ന, പായുന്ന


running Edit
Noun
    (American football) a play in which a player attempts to carry the ball through or past the opposing team
eg: the coach put great emphasis on running


running Edit
Noun
    the act of running; traveling on foot at a fast pace


running Edit
Noun
    the state of being in operation
eg: the engine is running smoothly


running Edit
Noun
    the act of administering or being in charge of something
eg: he has responsibility for the running of two companies at the same time


running Edit
Noun
    the act of participating in an athletic competition involving running on a track


running Edit
Adjective
    (of fluids) moving or issuing in a stream
eg: as mountain stream with freely running water


running Edit
Adjective
    (of fluids) moving or issuing in a stream
eg: hovels without running water


running Edit
Adjective
    continually repeated over a period of time
eg: a running joke among us


running Edit
Adjective
    of advancing the ball by running
eg: the team's running plays worked better than its pass plays


running Edit
Adjective
    executed or initiated by running
eg: running plays worked better than pass plays


running Edit
Adjective
    executed or initiated by running
eg: took a running jump


running Edit
Adjective
    executed or initiated by running
eg: a running start


running Edit
Adjective
    measured lengthwise
eg: cost of lumber per running foot


running Edit
Adjective
    (of e.g. a machine) performing or capable of performing
eg: in running order


running
    മണ്ടല്‍, സൃമര, ധാവക, ധാവകന്‍, ദ്രാണം, ദ്രാവം, സന്ദ്രാവം, പാച്ചല്‍, മുണ്ഠനം, പ്രേതി


Entries from Olam Open Database

Running()::
    നടത്തിപ്പ്,
    ഓടിക്കല്‍,
    മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കല്‍തുടര്‍ച്ചയായ,
Running(adjective)::
    ഓടാനുപയോഗിക്കുന്ന,
    ഓടുന്നതു സംബന്ധിച്ച,
    ഓടുന്ന,
    ഒഴുകുന്ന,
    പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന,
Running(noun)::
    ഓട്ടം,
    ദ്രുതചലനം,
    ചുവട്‌,
    പ്രവാഹം,
    അടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നാമരുത്ത്, അക്കിരം, അസൂയാകുക്ഷി, വാഡവന്‍, അര്‍ക്കന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean