മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

effective Edit
    സഫലമായ, പര്യാപ്തമായ


effective Edit
Adjective
    producing or capable of producing an intended result or having a striking effect
eg: an air-cooled motor was more effective than a witch's broomstick for rapid long-distance transportation


effective Edit
Adjective
    producing or capable of producing an intended result or having a striking effect
eg: effective teaching methods


effective Edit
Adjective
    producing or capable of producing an intended result or having a striking effect
eg: effective steps toward peace


effective Edit
Adjective
    producing or capable of producing an intended result or having a striking effect
eg: made an effective entrance


effective Edit
Adjective
    able to accomplish a purpose; functioning effectively
eg: people who will do nothing unless they get something out of it for themselves are often highly effective persons...


effective Edit
Adjective
    able to accomplish a purpose; functioning effectively
eg: effective personnel


effective Edit
Adjective
    works well as a means or remedy
eg: an effective reprimand


effective Edit
Adjective
    works well as a means or remedy
eg: a lotion that is effective in cases of prickly heat


effective Edit
Adjective
    exerting force or influence
eg: the law is effective immediately


effective Edit
Adjective
    existing in fact; not theoretical; real
eg: a decline in the effective demand


effective Edit
Adjective
    existing in fact; not theoretical; real
eg: confused increased equipment and expenditure with the quantity of effective work done


effective Edit
Adjective
    ready for service
eg: the fort was held by about 100 effective soldiers


Effective
    സഫല


Entries from Olam Open Database

Effective()::
    ഫലപ്രദമാ,
    പ്രയോജനമുള്ള,
    യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള,
Effective(adjective)::
    സഫലമായ,
    പര്യാപ്‌തമായ,
    പ്രാഭാവമുള്ള,
    ഊര്‍ജ്ജിതമായ,
    ഫലപ്രദമായ,
    നടപ്പിലാകുന്ന,
    പ്രയോജനമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഞ്ഞപ്പാല്‍, അലാപം, അങ്ങാടിത്തെരുവ്, ബരാവര്‍, ചണ്ഡി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean