മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ruffle Edit
    ചുളിക്കുക, അലങ്കോലമാക്കുക


ruffle Edit
    രൂക്ഷമായി പെരുമാറുക, ശണ്ഠകൂടുക


ruffle Edit
Verb
    stir up (water) so as to form ripples


ruffle Edit
Verb
    trouble or vex
eg: ruffle somebody's composure


ruffle Edit
Verb
    to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others


ruffle Edit
Verb
    discompose
eg: This play is going to ruffle some people


ruffle Edit
Verb
    discompose
eg: She has a way of ruffling feathers among her colleagues


ruffle Edit
Verb
    twitch or flutter


ruffle Edit
Verb
    mix so as to make a random order or arrangement


ruffle Edit
Verb
    erect or fluff up
eg: the bird ruffled its feathers


ruffle Edit
Verb
    disturb the smoothness of
eg: ruffle the surface of the water


ruffle Edit
Verb
    pleat or gather into a ruffle
eg: ruffle the curtain fabric


ruffle Edit
Noun
    a strip of pleated material used as a decoration or a trim


ruffle Edit
Noun
    a high tight collar


ruffle Edit
Noun
    a noisy fight


Entries from Olam Open Database

Ruffle()::
    ചുളുക്കുക,
    അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകരൂക്ഷമായി പെരുമാറുക,
    ശണ്ഠ കൂടുക,
    ഊര്‍മ്മി,
Ruffle(noun)::
    കഴുത്തുപട്ട,
    അണിയുന്നതിനുള്ള ഞൊറിവുപട്ട,
    മടക്ക്‌,
    ഞൊറി,
    ചുളി,
Ruffle(verb)::
    അശാന്തമാക്കുക,
    ഇളക്കുക,
    ചുളിക്കുക,
    അസഹ്യപ്പെടുത്തുക,
    അലങ്കോലമാക്കുക,
    കുഴപ്പം വരുത്തുക,
    താറുമാറാക്കുക,
    പരുക്കനാക്കുക,
    മനം കലക്കുക,
    പ്രശാന്തത കെടുത്തുക,
    രൂക്ഷമായി പെരുമാറുക,
    ശണ്‌ഠകൂടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fine, petticoat, പ്രപ്തരൂപന്‍, മൂടാപ്പ്, പുറപ്പെടുവിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean