മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

align Edit
    പന്തിപന്തിയായി നിറുത്തുക, അണിനിരത്തുക


align Edit
Verb
    place in a line or arrange so as to be parallel or straight
eg: align the car with the curb


align Edit
Verb
    place in a line or arrange so as to be parallel or straight
eg: align the sheets of paper on the table


align Edit
Verb
    be or come into adjustment with


align Edit
Verb
    align oneself with a group or a way of thinking


align Edit
Verb
    bring (components or parts) into proper or desirable coordination correlation
eg: align the wheels of my car


Entries from Olam Open Database

Align()::
    സഖ്യത്തിലോ,
Align(verb)::
    പന്തിപന്തിയായി നിര്‍ത്തുക,
    അണിനിരത്തുക,
    സഖ്യത്തിലോ യോജിപ്പിലോ ആക്കുക,
    അടുക്കിവയ്‌ക്കുക,
    വരിയായി വയ്‌ക്കുക,
    അണി നിരത്തുക,
    സഖ്യത്തിലോ യോജിപ്പിലോ ആകുക,
    മറ്റുള്ളവരുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reciprocate, അപോദ്ധരിക്കുക, അക്ലിഷ്ടവ്രത, അക്കിത്തിരി, ഉടമ്പടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean