മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rook Edit
    ഒരിനം കാക്ക, മുച്ചീട്ടുകളക്കാരന്‍


rook Edit
    രഥം


rook Edit
Noun
    (chess) the piece that can move any number of unoccupied squares in a direction parallel to the sides of the chessboard


rook Edit
Noun
    common gregarious Old World bird about the size and color of the American crow


rook Edit
Verb
    deprive of by deceit


Entries from Olam Open Database

Rook(noun)::
    കരിങ്കാക്ക,
    ഒരിനം കാക്ക,
    പണം വച്ചു ശീട്ടുകളിയില്‍ അനഭിജ്ഞരെ കളിപ്പിച്ച്‌ ഉപജീവനം നടത്തുന്നവന്‍,
    രഥം,
Rook(verb)::
    ചതിക്കുക,
    ചൂക്ഷണം ചെയ്യുക,
    കള്ളക്കളിയെടുക്കുക,
    ഒരിനം വന്‍കാകം,
    ചതിയന്‍ചതുരംഗത്തില്‍ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മാറ്റാവുന്നതും കുറുകെ നീക്കാനാവാത്തതുമായ കരു,
    തേര്,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ speel, മങ്ങാട്ടച്ചന്‍, അടാമ്പടി, മാര്‍കഴി, അകൃഷ്ണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean