മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

revolutionize Edit
    പരിവര്‍ത്തനം വരുത്തുക, അടിയോടെ മാറ്റുക


revolutionize Edit
Verb
    change radically
eg: E-mail revolutionized communication in academe


revolutionize Edit
Verb
    overthrow by a revolution, of governments


revolutionize Edit
Verb
    fill with revolutionary ideas


Entries from Olam Open Database

Revolutionize(verb)::
    പരിവര്‍ത്തനം വരുത്തുക,
    അടിയോടെ മാറ്റുക,
    പരിവര്‍ത്തനതം വരുത്തുക,
    അടിയോടെ മാറ്റുക,
    സമൂലമായ ഭരണവ്യവസ്ഥമാറ്റം വരുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tell, അറുപദം, അനാസ്തിക, അനുവാദ്യകര്‍ത്താവ്, ചിത്തരാഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean