മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

relate Edit
    പ്രസ്താവിക്കുക, വിവരിക്കുക


relate Edit
Verb
    make a logical or causal connection
eg: I cannot relate these events at all


relate Edit
Verb
    be relevant to


relate Edit
Verb
    give an account of
eg: The witness related the events


relate Edit
Verb
    be in a relationship with
eg: How are these two observations related?


relate Edit
Verb
    have or establish a relationship to
eg: She relates well to her peers


Entries from Olam Open Database

Relate()::
    കഥിക്കുക,
    ആഖ്യാനിക്കുക,
    പരാമര്‍ശിക്കുക,
    ബന്ധപ്പെടുത്തുക,
Relate(verb)::
    ക്രമീകരിക്കുക,
    പ്രസ്‌താവിക്കുക,
    വിവരിക്കുക,
    ആഖ്യാനം ചെയ്യുക,
    ബന്ധിപ്പിക്കുക,
    പറയുക,
    സംബന്ധമുണ്ടാക്കുക,
    ചേര്‍ക്കുക,
    സംബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കല്‍,
    വര്‍ണ്ണിക്കുക,
    ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക,
    സംബന്ധിക്കുക,
    സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ humanize, യശശ്ശരീരന്‍, മങ്ങിണി, ഭൂരിപക്ഷം, double room


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean