മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

regrets Edit
    ഒരു ക്ഷണത്തെ വിനയപൂര്‍വ്വം നിരസിക്കുക
    A polite refusal of an invitation


regrets Edit
Noun
    a polite refusal of an invitation


Entries from Olam Open Database

Regrets(verb)::
    ഓര്‍ക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ get back, അരക്കാല്‍, വ്യാമര്‍ഷം, മാന്തല്‍, മഹാധാതു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean