മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fidget Edit
    സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ഓടിനടക്കുക


fidget Edit
Verb
    move restlessly
eg: The child is always fidgeting in his seat


fidget Edit
Noun
    a feeling of agitation expressed in continual motion
eg: he's got the fidgets


Entries from Olam Open Database

Fidget(noun)::
    വെറുതെയിരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വ്യക്തി,
    ശാരീരികമായ വല്ലായ്‌മ,
    സ്വൈരക്കേട്‌,
    അസ്വസ്ഥത,
    വെറിപിടിച്ചയാള്‍,
    വെറി,
Fidget(verb)::
    സ്വസ്ഥതയില്ലാതെയിരിക്കുക,
    സ്വസ്ഥതിയില്ലാതെ ഓടിനടക്കുക,
    അസ്വസ്ഥനാകുക,
    വെപ്രാളം കാട്ടുക,
    സ്വസ്ഥതയില്ലാതിരിക്കുക,
    ഇളകുക,
    അടങ്ങിയിരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരിക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spado, അനമിത്രന്‍, യന്ത്രപ്പണി, അന്തിട്ടം, ഉഗ്രാണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean