മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

recrudesce Edit
    വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കുക, പുനരവതരിക്കുക
    Become raw or open, happen


recrudesce Edit
Verb
    happen
eg: These political movements recrudesce from time to time


recrudesce Edit
Verb
    become raw or open
eg: Such boils tend to recrudesce


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exclamation, slink, മൂലാഗ്നി, ഉത്തരാപഥം, പ്രണിഹിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean