മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

indulge Edit
    ഇഷ്ടം സാധിപ്പിച്ചു സന്തോഷിപ്പിക്കുക


indulge Edit
Verb
    give free rein to
eg: The writer indulged in metaphorical language


indulge Edit
Verb
    yield (to); give satisfaction to


indulge Edit
Verb
    enjoy to excess
eg: She indulges in ice cream


indulge Edit
Verb
    treat with excessive indulgence


Entries from Olam Open Database

Indulge(verb)::
    തടുക്കാതിരിക്കുക,
    ഇഷ്ടത്തിനു വഴങ്ങുക,
    ലാളിക്കുക,
    ഇഷ്‌ടത്തിന്‌ വഴങ്ങുക,
    രസിക്കുക,
    ഇഷ്‌ടം സാധിപ്പിച്ചു സന്തോഷിപ്പിക്കുക,
    ഇഷ്‌ടത്തിനു വഴങ്ങുക,
    ആനുകൂല്യം കാട്ടുക,
    ഇഷ്‌ടത്തിനു വിടുക,
    ആസക്തമാവുക,
    രസിപ്പിക്കുക,
    ദയയോടെ വീക്ഷിക്കുക,
    വിനോദിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fission, stagnate, അവശ്യപുത്രന്‍, അന്നകുടം, യന്ത്രക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean