മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

reconquer Edit
    തിരിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കുക, വീണ്ടും കൈവശപ്പെടുത്തുക


reconquer Edit
Verb
    conquer anew
eg: The country reconquered the territory lost in the previous war


Entries from Olam Open Database

Reconquer(verb)::
    തിരിച്ചുപിടിച്ചെടുക്കുക,
    വീണ്ടും കൈവശപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപാംയോനി, അലക്കുകാരന്‍, വാങ്ങിക്കുക, മഠി, പരിജ്വാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean