മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

thriller Edit
    അത്യന്തം സ്തോഭജനകമായ നോവലും മറ്റും


thriller Edit
Noun
    a suspenseful adventure story or play or movie


Entries from Olam Open Database

Thriller()::
    അത്യന്തം സ്തോഭജനകമായ നോവലോ സിനിമയോ,
Thriller(noun)::
    അത്യന്തം സ്‌തോപജനകമായ നോവലും മറ്റും,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ulysses, അക്ഷരക്കരു, ഇപ്പുത്തി, കൂണിത, സീവിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean