മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

reconcile Edit
    ഇണക്കുക, പൊരുത്തപ്പെടുക
    Make compatible with


reconcile Edit
Verb
    make (one thing) compatible with (another)


reconcile Edit
Verb
    bring into consonance or accord


reconcile Edit
Verb
    come to terms


reconcile Edit
Verb
    accept as inevitable


Reconcile
    രഞ്ജിപ്പിക്കുക, പാങ്ങാക്കുക, പാങ്ങാകുക


Entries from Olam Open Database

Reconcile()::
    യോജിപ്പിക്കുക,
    പിണങ്ങിയവരെ വീണ്ടും രഞ്ജിപ്പിക്കുക,
Reconcile(verb)::
    വഴങ്ങുമാറാക്കുക,
    ചേര്‍ക്കുക,
    യോജിപ്പിക്കുക,
    ശരിയാക്കുക,
    ഇണക്കുക,
    അനുരഞ്‌ജിപ്പിക്കുക,
    പൊരുത്തപ്പെടുക,
    യോജിപ്പിലെത്തുക,
    ചേര്‍ച്ചയാക്കുക,
    വൈരം ശമിപ്പിക്കുക,
    യോജിപ്പുവരുത്തുക,
    പ്രതികൂല സാഹചര്യവുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുക,
    തര്‍ക്കം പറഞ്ഞൊതുക്കുക,
    ഐക്യത്തിലെത്തുക,
    വഴക്കു ശമിപ്പിക്കുക,
    ഐകരൂപ്യം നല്‍കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conservation, ബന്ധുകം, മേശ, അപരിക്ഷത, ധവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean