മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ream Edit
    വലിച്ചുനീട്ടുക, നൂലാക്കുക


ream Edit
Noun
    a large quantity of written matter
eg: he wrote reams and reams


ream Edit
Noun
    a quantity of paper; 480 or 500 sheets; one ream equals 20 quires


ream Edit
Verb
    squeeze the juice out (of a fruit) with a reamer
eg: ream oranges


ream Edit
Verb
    remove by making a hole or by boring
eg: the dentist reamed out the debris in the course of the root canal treatment


ream Edit
Verb
    enlarge with a reamer
eg: ream a hole


ream Edit
Verb
    censure severely or angrily


ream Edit
Verb
    deprive of by deceit


Ream
    റീം


Entries from Olam Open Database

Ream(noun)::
    ഇരുപതു ക്വയര്‍ കടലാസ്‌,
    പാളി കടലാസ്സ്,
    കടലാസ്സുകെട്ട്,
    ഇരുപതു ക്വയര്‍ കടലാസ്,
    കടലാസ്സുകെട്ട്‌,
    500 പാളി കടലാസ്‌,
Ream(verb)::
    നൂലാക്കുക,
    തുളയ്‌ക്കുക,
    വലിച്ചുനീട്ടുക,
    നാരുനാരാക്കുക,
    തുള വലുതാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപരിമേയ, ചിലസമയം, ഛഗലി, അട്ടകം, shock


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean