മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

reciprocate Edit
    അന്യോന്യം കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക, തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ മാറ്റുക
    Act,, feel, or give mutually or in return, interchange


reciprocate Edit
Verb
    act, feel, or give mutually or in return
eg: We always invite the neighbors and they never reciprocate!


reciprocate Edit
Verb
    alternate the direction of motion of
eg: the engine reciprocates the propeller


Entries from Olam Open Database

Reciprocate(verb)::
    അതേ നാണയത്തില്‍ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക,
    പരസ്‌പരവിനിമയം ചെയ്യുക,
    അന്യോന്യം കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങല്‍ നടത്തുക,
    അന്യോന്യവിനിമയം നടത്തുക,
    അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പകരം ചെയ്യുക,
    അന്യോന്യം കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക,
    തമ്മില്‍തമ്മില്‍ മാറ്റുക,
    ഇളകുക,
    അന്യോന്യം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക,
    മാറിമാറി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചെമ്മീന്‍, ഓണാകരണം, അച്ചടിക്കുക, ഗവിനി, കാപ്പാറ്റുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean