മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

reaffirm Edit
    ഉറപ്പിച്ചു പറയുക, ആവര്‍ത്തിച്ചു സ്ഥിരീകരിക്കുക


reaffirm Edit
Verb
    affirm once again
eg: He reaffirmed his faith in the church


Entries from Olam Open Database

Reaffirm(verb)::
    വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയുക,
    ആവര്‍ത്തിച്ചു സ്ഥിരീകരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ some, അപപാദ, ആറാഴ്ചകള്‍, ആദ്യഫലപ്പെരുന്നാള്‍, ഇന്ദ്രവൃദ്ധ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean