മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

republic Edit
    പ്രജാഭരണതത്ത്വം, പ്രജാധിപത്യരാഷ്ട്രം


republic Edit
Noun
    a political system in which the supreme power lies in a body of citizens who can elect people to represent them


republic Edit
Noun
    a form of government whose head of state is not a monarch
eg: the head of state in a republic is usually a president


Entries from Olam Open Database

Republic(noun)::
    ജനാധിപത്യ ഭരണം,
    പ്രജാഭരണതത്ത്വം,
    ജനാധിപത്യഭരണം,
    പരമാധികാരം ജനങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്‌തമായിരിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികള്‍ മുഖേന അത്‌ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണ സമ്പ്രദായം,
    പ്രജാധിത്യരാഷ്‌ട്രം,
    അംഗങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം തുല്യാവകാശമുള്ള സമൂഹം,
    ജനാധിപത്യവാഴ്‌ച,
    ജനായത്തഭരണം,
    ജനാധിപത്യപരമാധികാരരാഷ്‌ട്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ predecessor, അയുഗ്മപത്രം, നീരം, ഭ്രാമി, tommy


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean