മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rase Edit
    മുന്‍പില്‍ നോക്കാത്ത, ദ്രുതഗതിയായ


rase Edit
Verb
    tear down so as to make flat with the ground


Entries from Olam Open Database

Rase(verb)::
    നിലം പരിചരിക്കുക,
    ഇടിച്ചു കളയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ benevolence, depolarize, ബഹ്യചന്മാര്‍, ചുരുക്കെഴുത്ത്, ഒപ്പീസ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean