മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pick Edit
    കൊത്തിപ്പറിക്കുക, കൊത്തിതിന്നുക


pick Edit
    തിരഞ്ഞെടുക്കുക
    The person or thing chosen or selected


pick Edit
Verb
    select carefully from a group
eg: She finally picked her successor


pick Edit
Verb
    select carefully from a group
eg: He picked his way carefully


pick Edit
Verb
    look for and gather
eg: pick mushrooms


pick Edit
Verb
    look for and gather
eg: pick flowers


pick Edit
Verb
    harass with constant criticism
eg: Don't always pick on your little brother


pick Edit
Verb
    provoke
eg: pick a fight or a quarrel


pick Edit
Verb
    remove in small bits
eg: pick meat from a bone


pick Edit
Verb
    remove unwanted substances from, such as feathers or pits


pick Edit
Verb
    pilfer or rob
eg: pick pockets


pick Edit
Verb
    pay for something
eg: pick up the tab


pick Edit
Verb
    pay for something
eg: pick up the burden of high-interest mortgages


pick Edit
Verb
    pull lightly but sharply with a plucking motion


pick Edit
Verb
    attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground, for example
eg: Pick open the ice


pick Edit
Verb
    hit lightly with a picking motion


pick Edit
Verb
    eat intermittently; take small bites of


pick Edit
Noun
    the person or thing chosen or selected
eg: he was my pick for mayor


pick Edit
Noun
    the quantity of a crop that is harvested
eg: it was the biggest peach pick in years


pick Edit
Noun
    the best people or things in a group


pick Edit
Noun
    the yarn woven across the warp yarn in weaving


pick Edit
Noun
    a small thin device (of metal or plastic or ivory) used to pluck a stringed instrument


pick Edit
Noun
    a thin sharp implement used for removing unwanted material
eg: he used a pick to clean the dirt out of the cracks


pick Edit
Noun
    a heavy iron tool with a wooden handle and a curved head that is pointed on both ends
eg: they used picks and sledges to break the rocks


pick Edit
Noun
    a basketball maneuver; obstructing an opponent with one's body
eg: he was called for setting an illegal pick


pick Edit
Noun
    the act of choosing or selecting
eg: you can take your pick


Entries from Olam Open Database

Pick()::
    കുത്തിയെടുക്കുക,
    പൊളിച്ചെടുക്കുക,
Pick(noun)::
    കൂര്‍ത്ത പല്ലുളി,
    മുള്ള്‌,
    കത്തി,
    സൂചി,
    മുന,
    കട്ടപ്പാര,
    തിരഞ്ഞെടുപ്പവകാശം,
    വരണം,
    തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌,
    വിശിഷ്‌ടഭാഗം,
    ഉത്തമാംശം,
Pick(verb)::
    കൊത്തിത്തിന്നുക,
    പെറുക്കുക,
    ശേഖരിക്കുക,
    ആരായുക,
    കൊത്തിപ്പറിക്കുക,
    തിരഞ്ഞെടുക്കുക,
    ചികയുക,
    പറിച്ചെടുക്കുക,
    പൂട്ടു ഭേദിക്കുക,
    വെടിപ്പായി ചെയ്യുക,
    തുളയുണ്ടാക്കുക,
    മോഷ്‌ടിക്കുക,
    പുതുതായി ബലം നേടുക,
    പറിക്കുക,
    പെറുക്കി എടുക്കുക,
    പൂട്ട്‌ തകര്‍ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ check up, subjacent, അഭ്യുദിതന്‍, പ്രാപ്പേട, വന്ധ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean