മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

quodlibetically Edit
adjective
    നേരമ്പോക്കായി


Entries from Olam Open Database

Quodlibetically(adjective)::
    നേരമ്പോക്കായി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ extracurricular, phoney, അങ്ങോര്‍, ആനപ്പല്ല്, വകിരുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean