മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

knuckle Edit
    സന്ധി, മൃഗത്തിന്‍റെ കാല്‍മുട്ട്


knuckle Edit
Noun
    a joint of a finger when the fist is closed


knuckle Edit
Verb
    press or rub with the knuckles


knuckle Edit
Verb
    shoot a marble while keeping one's knuckles on the ground


Entries from Olam Open Database

Knuckle()::
    മൃഗത്തിന്റെ കാല്‍മുട്ട്‌,
    വിരല്‍ മടങ്ങുന്ന സ്ഥലം,
Knuckle(noun)::
    വിരല്‍സന്ധി,
    വിരല്‍കെണിപ്പ്‌,
    മൃഗത്തിന്റെ കാല്‍മുട്ടോ മുഴങ്കാലോ അതിനു ചുറ്റുമുള്ള മാംസവും ചേര്‍ന്നത്‌ (ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌),
Knuckle(verb)::
    വിരല്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ തൊടുക,
    അംഗുലീസന്ധി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ askew, മരിളുക, പ്രദത്ത, കീരകന്‍, ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean