മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

proximal Edit
    സമീപസ്ഥമായ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള


proximal Edit
Adjective
    situated nearest to point of attachment or origin
eg: the proximal end of a bone


Proximal
    സമീപ


Entries from Olam Open Database

Proximal(adjective)::
    ഏറ്റവും അടുത്ത,
    ഇടയ്‌ക്കു മറ്റൊന്നുമില്ലാത്ത,
    അയലത്തായ,
    മുമ്പോ പിമ്പോ തൊട്ടടുത്തുള്ള,
    ഉറ്റ,
    തൊട്ടുതൊട്ടിരിക്കുന്ന,
    അരികത്തായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spectacular, subjectivism, അടിപറ്റുക, ആറ്റല്‍, ആജ്ഞാകരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean