മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

proportional Edit
    സംഖ്യാനുപാതികമായി
    Properly related in size or degree or, other measurable characteristics


proportional Edit
Adjective
    properly related in size or degree or other measurable characteristics; usually followed by 'to'
eg: the punishment ought to be proportional to the crime


proportional Edit
Adjective
    having a constant ratio


proportional Edit
Noun
    one of the quantities in a mathematical proportion


proportional
    ആനുപാതിക


Entries from Olam Open Database

Proportional()::
    പ്രാപോര്‍ഷനല്‍,
    വീതാനുസാരമായ,
    അനുപാതവിഷായകമായ,
    ആനുപാതികമായ,
Proportional(adjective)::
    വീതാനുസരണമായ,
    യുക്താനുപാതത്തലുള്ള,
    സംഖ്യാനുപാതികമായ,
    പരസ്‌പരാനുഗുണമായ,
    സമപ്രമാണമായ,
    തുല്യാനുപാതമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടല്ക്കളം, അതിവൃത്തി, അല്പക്രീത, അനുമിത, അബുധ്ന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean