മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

prominence Edit
    ഔന്നത്യം, പ്രാമാണ്യം


prominence Edit
Noun
    the state of being prominent: widely known or eminent


prominence Edit
Noun
    relative importance


prominence Edit
Noun
    something that bulges out or is protuberant or projects from its surroundings
eg: he stood on the rocky prominence


Entries from Olam Open Database

Prominence()::
    മേട്‌,
    മഹിമ,
    കുന്ന്‌,
Prominence(noun)::
    പ്രാമുഖ്യം,
    ഔന്നത്യം,
    ഉത്തുംഗത,
    പ്രാമാണ്യം,
    പ്രാധാന്യം,
    മുന്തിനില്‍ക്കുന്ന വസ്‌തു,
    ശ്രഷ്‌ഠത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ magnification, അവിച്ഛേദ, ആരഭി, പ്രഹാസകന്‍, ഒലിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean