മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abacus Edit
    മണികള്‍ കമ്പികളില്‍ കോര്‍കത്തിട്ടുള്ള കണക്കുക്കൂട്ടല്‍ യന്ത്രം, മണിച്ചട്ടം
    A, calculator that performs arithmetic functions by manually sliding, counters on rods or in grooves


abacus Edit
    എണ്ണാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം


abacus Edit
Noun
    a tablet placed horizontally on top of the capital of a column as an aid in supporting the architrave


abacus Edit
Noun
    a calculator that performs arithmetic functions by manually sliding counters on rods or in grooves


Entries from Olam Open Database

Abacus(noun)::
    മണികള്‍ കമ്പികളില്‍ കോര്‍ത്തിട്ടുള്ള കണക്കുകൂട്ടല്‍യന്ത്രം,
    മണികള്‍ കമ്പികളില്‍ കോര്‍ത്തിട്ടുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിനുപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂട്‌,
    മണിച്ചട്ടം,
    ഗണനയന്ത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grapple, ഒട്ടം, വോരകന്‍, മുഖപ്രസാദം, അതിവര്‍ത്തുളം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean