മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

primus Edit
    ഒന്നാമന്‍


primus Edit
Noun
    the presiding bishop of the Episcopal Church of Scotland


Primus Edit
Noun
    a portable paraffin cooking stove; used by campers


Primus
    ഒന്നാമന്‍


Entries from Olam Open Database

Primus(adjective)::
    ഒന്നാമനായ,
Primus(noun)::
    ഒരു തരം സ്റ്റൗവ്‌,
    ഒന്നാമന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bay, അഖ്യാതികര, അക്ഷരാംഗം, പ്രോഷ്ഠം, ബദ്ധപ്പെടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean