മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

contemplate Edit
    ചിന്തിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക


contemplate Edit
Verb
    look at thoughtfully; observe deep in thought
eg: contemplate one's navel


contemplate Edit
Verb
    consider as a possibility
eg: I contemplated leaving school and taking a full-time job


contemplate Edit
Verb
    think intently and at length, as for spiritual purposes


contemplate Edit
Verb
    reflect deeply on a subject


Contemplate
    സമീക്ഷിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Contemplate(verb)::
    ഒരു സംഭവം സാധ്യമായി കരുതുക,
    കാണുക,
    വീക്ഷിക്കുക,
    ധ്യാനിക്കുക,
    ചിന്തിക്കുക,
    പര്യാലോചിക്കുക,
    പ്രതീക്ഷിക്കുക,
    സംഭാവ്യമായി കരുതുക,
    കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ദര്‍ശിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cabal, intentional, quiestism, reputation, അര്‍ദ്ധചന്ദ്രവ്യൂഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean