മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

podgy Edit
adjective
    തടിച്ചു മുണ്ടാനായ


podgy Edit
adjective
    ഉയരം കുറഞ്ഞ, മാംസളമായ
    short and plump


Entries from Olam Open Database

Podgy(adjective)::
    തടിച്ചു മുണ്ടനായ,
    മാംസളമായ,
    ഉയരം കുറഞ്ഞ,
    മാംസളമായ മുഖമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപഹനനം, അധന്യ, ചകോരം, ചക്ഷുസ്സ്, ഡാമരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean