മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

implant Edit
    നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, സ്ഥാപിക്കുക, ഉറപ്പിക്കുക


implant Edit
Verb
    fix or set securely or deeply
eg: The dentist implanted a tooth in the gum


implant Edit
Verb
    become attached to and embedded in the uterus
eg: The egg fertilized in vitro implanted in the uterus of the birth mother with no further complications


implant Edit
Verb
    put firmly in the mind


implant Edit
Noun
    a prosthesis placed permanently in tissue


Implant
    സ്ഥാപിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Implant()::
    നടുക,
    നിവേശിപ്പിക്കുക,
Implant(verb)::
    ബോധ്യമാക്കുക,
    നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക,
    സ്ഥാപിക്കുക,
    ഉറപ്പിക്കുക,
    മനസ്സില്‍ കടത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ intentional, summon, അരമന്‍, അനുമനനം, അനന്തശക്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean