മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

plunge Edit
    വെള്ളത്തില്‍ ചാടിക്കുക, അമിഴ്ത്തുക


plunge Edit
Verb
    thrust or throw into


plunge Edit
Verb
    drop steeply
eg: the stock market plunged


plunge Edit
Verb
    dash violently or with great speed or impetuosity
eg: She plunged at it eagerly


plunge Edit
Verb
    begin with vigor
eg: She plunged into a dangerous adventure


plunge Edit
Verb
    cause to be immersed
eg: The professor plunged his students into the study of the Italian text


plunge Edit
Verb
    fall abruptly
eg: It plunged to the bottom of the well


plunge Edit
Verb
    immerse briefly into a liquid so as to wet, coat, or saturate


plunge Edit
Verb
    devote (oneself) fully to


plunge Edit
Noun
    a brief swim in water


plunge Edit
Noun
    a steep and rapid fall


Entries from Olam Open Database

Plunge()::
    വെള്ളത്തില്‍ ചാടല്‍,
    അമിഴ്ത്തുക,
    നിമജ്ജനം ചെയ്യുക,
Plunge(adjective)::
    കുത്തിയിറക്കിയ,
Plunge(noun)::
    മുങ്ങല്‍,
    മുന്നോട്ടുള്ള ചാട്ടം,
    കവിഞ്ഞ പന്തയം,
    ആപ്ലവം,
    അവഗാഹനം,
    അപകടസാധ്യത നിറഞ്ഞ സംഗതിയില്‍ ചാടിക്കല്‍,
    തലകീഴായിട്ടുള്ള വീഴ്‌ച,
    നിമജ്ജനം,
    അതിസാഹസം,
    സാഹസികശ്രമം,
    ആകസ്‌മികചലനം,
    ചാട്ടം,
    എടുത്തുചാട്ടം,
Plunge(verb)::
    വെള്ളത്തില്‍ ചാടിക്കുക,
    മുക്കുക,
    അമിഴ്‌ത്തുക,
    മുഴുക്കിക്കുക,
    വെള്ളത്തില്‍ ചാടുക,
    വീഴുക,
    മുമ്പോട്ടു തള്ളുക,
    മജ്ഞനസ്‌നാന കര്‍മ്മം ചെയ്യുക,
    തുള്ളുക സംരംഭത്തില്‍ ചെന്നു ചാടുക,
    പ്രവേശിക്കുക,
    വല്ലാതെ പന്തയം കെട്ടുക,
    ചാടുക,
    മുങ്ങുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മടാള്‍, അദ്ധ്യാവാഹനികം, വ്രതി, അധികത, അന്ധകൂപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean