മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fast Edit
    വേഗമുള്ള
    moving quickly.


fast Edit
    ഉറച്ച, സ്ഥായിയായ
    firm, steady


fast Edit
Adjective
    acting or moving or capable of acting or moving quickly
eg: fast film


fast Edit
Adjective
    (used of timepieces) indicating a time ahead of or later than the correct time
eg: my watch is fast


fast Edit
Adjective
    at a rapid tempo
eg: the band played a fast fox trot


fast Edit
Adjective
    (of surfaces) conducive to rapid speeds
eg: a fast road


fast Edit
Adjective
    resistant to destruction or fading
eg: fast colors


fast Edit
Adjective
    unrestrained by convention or morality
eg: fast women


fast Edit
Adjective
    hurried and brief
eg: a fast visit


fast Edit
Adjective
    securely fixed in place


fast Edit
Adjective
    unwavering in devotion to friend or vow or cause
eg: fast friends


fast Edit
Adjective
    (of a photographic lens or emulsion) causing a shortening of exposure time
eg: a fast lens


fast Edit
Adverb
    quickly or rapidly (often used as a combining form)
eg: how fast can he get here?


fast Edit
Adverb
    firmly or closely
eg: held fast to the rope


fast Edit
verb
    ഉപവാസം , നോമ്പ്
    abstain from certain foods, as for religious or medical reasons
eg: Catholics sometimes fast during Lent


fast Edit
verb
    ആഹാരമില്ലാതിരിക്കുക
    abstain from eating
eg: Before the medical exam, you must fast


fast
    പടിവം, ഉപവാസം, നിരശനം, നോമ്പ്, നോല്‍ക്കുക


Entries from Olam Open Database

Fast()::
    മുറുകേ,
    ശീഘ്രഗതിയിലുള്ളദൃഢമായ,
    ഗാഢമായഉപവസിക്കുക,
Fast(adjective)::
    വേഗമേറിയ,
    ശീഘ്രമായ,
    ക്ഷിപ്രമായ,
    ദ്രുതമായ,
    ത്വരിതമായ,
    വേഗമുള്ള,
    ശീഘ്രാഗമിയായ,
    സാഹസികമായ,
    ദുരാചാരമായ,
    ഉറച്ച,
    ഉറപ്പുള്ള,
    ദൃഢബദ്ധമായ,
    സ്ഥായിയായ,
    ഉറ്റ,
    നിറം പോകാത്ത,
    ഉറപ്പായി,
    ദൃഢമായി,
    ഗാഢമായി,
Fast(adverb)::
    വേഗത്തിൽ,
Fast(noun)::
    വ്രതം,
    നോയ്‌മ്പ്‌,
    ഉപവാസം,
Fast(verb)::
    ഉപവസിക്കുക,
    ആഹാരമില്ലാതിരിക്കുക,
    വ്രതം നോക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ krypton, pastor, മണിഗന്ധകം, അക്ലിഷ്ടവര്‍ണ്ണ, ഭോജാധിപന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean