മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

plenipotentiary Edit
    പൂര്‍ണ്ണമായ അധികാരം നല്‍കപ്പെട്ട സ്ഥാനപതി


plenipotentiary Edit
Noun
    a diplomat who is fully authorized to represent his or her government


Entries from Olam Open Database

Plenipotentiary(noun)::
    പൂര്‍ണ്ണമായ അധികാരം നല്‍കപ്പെട്ട സ്ഥാനപതി,
    സ്ഥാനപതി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ homogenous, proportionate, ഇടലാഭം, ചക്കാലന്‍, മായാമൃഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean