മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

none Edit
    ഇല്ലാത്തയാള്‍, ആരുമല്ലാത്തത്


none Edit
Adverb
    not at all or in no way
eg: seemed none too pleased with his dinner


none Edit
Adverb
    not at all or in no way
eg: shirt looked none the worse for having been slept in


none Edit
Adverb
    not at all or in no way
eg: none too prosperous


none Edit
Adverb
    not at all or in no way
eg: the passage is none too clear


none Edit
Noun
    a canonical hour that is the ninth hour of the day counting from sunrise


none Edit
Noun
    a service in the Roman Catholic Church formerly read or chanted at 3 PM (the ninth hour counting from sunrise) but now somewhat earlier


none Edit
Adjective
    not any
eg: thou shalt have none other gods before me


Entries from Olam Open Database

None()::
    യാതൊന്നുമരുത്‌,
    ഒരളവിലും,
    ആരുമില്ലാത്തതത്‌,
    ഒരു തരത്തിലും,
None(adjective)::
    ആരുമല്ലാത്തത്,
    ഒന്നുമില്ലാത്ത,
    ഒരുവനുമില്ലാത്ത,
None(noun)::
    ആരുമല്ലാത്തത്‌,
    യാതൊരുവന്‍,
    ഒന്നുമില്ലാത്തത്,
    ഇല്ലാത്തയാള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adumbration, renitent, അസ്ത്രജ്ഞ, ആമീല്‍, ചൂട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean