മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

piksi Edit
    യക്ഷി


Entries from Olam Open Database

Piksi(noun)::
    യക്ഷി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dement, recriminative, അങ്ങാടിപ്പീടിക, പ്രതീക്ഷമാണ, ഒട്ടുപടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean