മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

paraffine Edit
    തടി, കല്‍ക്കരി മുതലായവ സ്വേദനം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പരലകൃതിയായ ഒരിനം മെഴുക്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ absolutism, flicker, balance of power, ഇതികര്‍ത്തവ്യത, ഫുപ്ഫുസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean