മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

picturesque Edit
    സുചിത്രിതമായ, ചിത്രദര്‍ശിത


picturesque Edit
Adjective
    suggesting or suitable for a picture; pretty as a picture
eg: a picturesque village


picturesque Edit
Adjective
    strikingly expressive
eg: a picturesque description of the rainforest


Entries from Olam Open Database

Picturesque(adjective)::
    ചിത്രാപമമായ,
    സജീവമായ,
    സുചിത്രിതമായ,
    ചിത്രാപമ സുന്ദരമായ,
    ആകര്‍ഷകമായ,
Picturesque(noun)::
    ശൃംഗാരമായ,
    മനോഹരമായ,
    ചിത്രം പോലുള്ള,
    ചിത്രദര്‍ശിത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cosmic, metallography, scar, അജാവനന്‍, മയക്കുമരുന്ന്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean