മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

connection Edit
    കൂട്ട്കെട്ട്, സമ്പര്‍ക്കം, ബന്ധം
    A relation between things or, events, An instrumentality that connects


connection Edit
Noun
    a relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it)
eg: there was a connection between eating that pickle and having that nightmare


connection Edit
Noun
    the state of being connected
eg: the connection between church and state is inescapable


connection Edit
Noun
    an instrumentality that connects
eg: he soldered the connection


connection Edit
Noun
    (usually plural) a person who is influential and to whom you are connected in some way (as by family or friendship)
eg: he has powerful connections


connection Edit
Noun
    the process of bringing ideas or events together in memory or imagination


connection Edit
Noun
    a connecting shape


connection Edit
Noun
    a supplier (especially of narcotics)


connection Edit
Noun
    shifting from one form of transportation to another
eg: the plane was late and he missed his connection in Atlanta


connection Edit
Noun
    the act of bringing two things into contact (especially for communication)
eg: there was a connection via the internet


connection
    അണവ്, അന്വയം, അനുബന്ധം, എഴപ്പ്


Entries from Olam Open Database

Connection(noun)::
    ബന്ധം,
    ബന്ധുക്കള്‍,
    സമ്പര്‍ക്കം,
    ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി,
    ബന്ധം,
    ബന്ധുത്വം,
    കൂട്ടുകെട്ട്‌,
    സംയുക്താവസ്ഥ,
    സമ്പര്‍ക്കം,
    ചേര്‍ച്ച,
    ബന്ധുജനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pellicle, അലകം, ആണ്ടിയൂട്ട്, അച്ചുകുത്ത്, കട്ടുമരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean